Logo RRPROCUREMENT

Inkoop of aanbesteding als middel, niet als doel op zich

De werkwijze van RR Procurement is erop gericht dat de concrete “vraag/behoefte” op een zo doelmatig mogelijke wijze wordt ingevuld. Inkoop en/of aanbesteding is immers een middel om een einddoel te bereiken, en niet het doel op zich. Een voorbeeld van mijn aanpak in geval van een aanbesteding:

Het bepalen van de Strategie vormt de eerste stap in dit proces. In deze fase wordt gezamenlijk de Vraag/Behoefte ingekaderd en bezien of er sprake is van een overheidsopdracht dan wel een raamovereenkomst en wat de waarde daarvan is. Dit bepaalt voor een belangrijke mate of er überhaupt een (Europese) aanbestedingsplicht geldt. Om de haalbaarheid van het (inkoop)project te toetsen aan de markt die het uiteindelijk ook moet gaan waarmaken, wordt er een Marktonderzoek uitgevoerd. Dit kan door het houden van een zogenaamde, al dan niet openbare, marktconsultatie. Twee andere belangrijke afwegingscriteria in het proces zijn de Contractvorm en de Selectie- en gunningscriteria. De verkregen informatie uit het Marktonderzoek zal samen met een aantal belangrijke te maken keuzes worden samengevat in de Strategie. Zo zal er, projectafhankelijk, een afweging worden gemaakt op de volgende onderwerpen:

  • Marktsituatie;
  • Contractvorm;
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO);
  • Aanbestedingsprocedure;
  • Juridisch kader;
  • Selectie- en gunningscriteria.

Nadat de Strategie met de opdrachtgever is besproken en door hem is geaccordeerd worden de Aanbestedingsdocumenten bestaande uit onder andere de aanbestedingsleidraad, de conceptovereenkomst en de gunningssystematiek opgesteld. Na het goedkeuren van deze documenten zal de Aanbesteding worden uitgevoerd, vanaf publicatie/verzending documenten tot en met de uiteindelijke gunning van de opdracht.

Graph
Gears
contact Ralph Rheiter
telefoon +31 6 24 99 58 78
adres Librije 49
5961 VG Horst
kvk 55408842